notebook
folder
folder
folder
mouse
iphone
 ЗА НАС   X

ФИСК АККАУНТ ООД работи повече от 10 години в сферата на счетоводните услуги и е специализирано в обслужването на малки и средни предприятия. В дружеството работят професионалисти с висше образование специализирали Счетоводство и контрол, Маркетинг и мениджмънт .

Спазвайки приетата политика на работа предлагаме най - доброто решение за всеки клиент. Следят се и се реагира на всички промени в данъчното и трудовото законодателство.

Нашите Клиенти се занимават с дейности в областа на производството, търговията, туризма, здравеопазването и професионална квалификация. Ние предлагаме качествен финансово - счетоводен мениджмънт при стриктно спазване на българското законодателство и защита интересите на клиентите ни.

Какви са причините да предпочетете счетоводна къща пред поддържането на собствен счетоводител?
• Счетоводната практика е огромна и не е по силите на един или двама души да я обхванат изцяло;
• Често в практиката се налага да се разрешават сложни казуси свързани с правото, Кодекса на труда, Данъчното законодателство, които затрудняват локалните счетоводители, а в счетоводната къща се работи с опитен и квалифициран счетоводен персонал, дипломирани счетоводители.
• В счетоводната къща обучението на персонала и информационната обезпеченост са задължителни условия и затова се работи много по - изгодно от гледна точка на разходите за счетоводство и с по - малко грешки;
• И не на последно място работата със счетоводна къща е свързана и с носене на отговорност за допуснати грешки.

 СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ    КОНСУЛТАЦИИ   ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ   X

• Изготвяне на индивидуален сметкоплан на предприятието
• Осчетоводяване на първични и съставяне на вторични счетоводни документи, опреративно водене на счетоводната отчетност.
• Подготовка и регистрация на фирмата - клиент по ЗДДС
• Изготвяне на трудови договори и прилежащите към тях формуляри
• Ежемесечно изготвяне на ведомости за работни заплати на служителите на фирмата - клиент
• Ежемесечно изготвяне и подаване по eлектронен път на дневници за покупки и продажби, както и декларация по ЗДДС
• Начисляване на социални и здравни осигуровки, изготвяне на платежни документи и подаване на декларации за данни за осигурените лица в НАП по eлектронен път
• Извършване на годишно счетоводно приключване в края на отчетния период
• Изготвяне на Годишен Финансов Отчет на фирмата - клиент: Баланс, Отчет за приходи и разходи
• Отчет за паричните потоци
• Отчет за собствения капитал
• Приложения съгласно съществуващите счетоводни стандарти
• Подаване на всички данъчни документи подписвани с електронен сертификат
• Осигуряване на външен финансов одит
• Защита на интересите на фирмата - клиент пред данъчните органи
• Изготвяне на изискваните документи, регламентиращи вътрешно - фирмените взаимоотношения
• Длъжностни характеристики
• Вътрешни правила за образуване на работната заплата и др.
• Изготвяне на Интрастат декларации, Публикации на финансови отчети
• Изготвяне и подаване на VIES декларации

 СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ    КОНСУЛТАЦИИ   ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ   X

• Консултации във връзка с прилаганено на ЗДДС, ЗКПО, ЗДДФЛ, ЗМДТ , ДОПК, КСО
• Информиране на работодателя за всички изисквания на Инспекция по труда
• Съдействие при сключване на договор със Служба по трудова медицина
• Консултации във връзка с начините за финансиране на дейността

ПОЧАСОВИ КОНСУЛТАЦИИ

Услугата включва консултации по въпроси на счетоводното, данъчното, и трудово - правното законодателство и се извършва в офиса на счетоводната къща.

 СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ    КОНСУЛТАЦИИ   ЮРИДИЧЕСКИ УСЛУГИ   X

В партньорство с юрист, ние можем да ви предложим изчерпателни юридически услуги, свързани с всички аспекти на вашия бизнес:

• Търговски сделки и договори
• Договорно право
• Дружествено право
• Недвижими имоти
• Административно право
• Интелектуална собственост

 ЦЕНИ   X

Пакет А: За фирми, които не са регистрирани по реда на ЗДДС, основните цени се определят в зависимост от предмета на дейност, документооборота, брой персонал и могат да варират по договаряне, Индивидуално за всеки клиент се изготвя договор който е съобразен със специфичните му нужди и обема на извършваната от нас дейност.

Пакет Б: За фирми, които
са регистрирани по реда на ЗДДС, основните цени се определят в зависимост от предмета на дейност, документооборота, брой персонал: Зависят изцяло от обема на извършваната от нас дейност и се Договарят индивидуално с всеки клиент.


 КОНТАКТИ   X
 
 
Гр. Елин Пелин, ул. Лесновска №7, ет. 2, ап. 4

Телефони: 0725/66880, 087/9692812
Факс: 0725/66880
fisk_account@fisk-account.com
fisk_account@abv.bg
fisk_account@mbox.is-bg.net
 
 
 
Код*
>